Vårt samfunnsansvar

Den Nationale Scene skal skape underholdende og relevant teater av høy kunstnerisk kvalitet til et bredt publikum. I tråd med mandatet som nasjonalteater, skal DNS presentere et mangfoldig program, bidra til kunstnerisk utvikling, ivareta kulturarven og ha et bredt samarbeid med andre aktører. I likhet med de nasjonale målene for kulturpolitikken, er DNS opptatt av teatrets betydning for inkludering, likestilling, dannelse og demokratisk deltakelse.

Med samfunnsansvar ligger det at DNS skal utføre sin virksomhet på en måte som gagner mennesker, samfunn og miljø.

DNS’ ansatte, engasjerte, avtalepartnere og leverandører skal respektere menneskerettighetene og fremme gode arbeidsforhold. DNS’ virksomhet skal i størst mulig grad være bærekraftig og støtte opp om en sirkulær økonomi. Etikk og miljøhensyn er viktig i alle beslutninger, herunder valg av materialer.

Et nærbilde av en porselensfigur som viser to duer.

Klima, miljø og Åpenhetsloven

Vi arbeider kontinuerlig med forbedring av klima- og miljøarbeidet ved teateret, både på scenen, i produksjonslokalene og for samfunnet. Har du innspill til hvordan vi kan bli enda bedre på klima og miljø, vennligst send oss en e-post.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. DNS er omfattet av loven, og skal utføre aktsomhetsvurderinger hvor en kartlegger egen virksomhet, leverandører og samarbeidspartnere for å sikre at det drives i tråd med regelverket. Med loven følger også en opplysningsplikt.

DNS er forpliktet til å opplyse om det generelle arbeidet knyttet til åpenhetsloven, samt besvare spørsmål knyttet til produkt eller tjenester.

Har du spørsmål eller forbedringsforslag til oss?

Har du spørsmål?

Skriv til: opplysning@dns.no

Informasjonsforespørsler besvares innen 3 uker slik åpenhetsloven krever. Ved svært omfattende innsynskrav kan fristen forlenges til 2 måneder.

Les redegjørelsen for DNS’ aktsomhetsvurderinger her

Nærbilde av et hvitt dekorativt geitehode med gylne øyne.

Retningslinjer for samfunnsansvar

Styret, lederne, medarbeidere og innleid personell plikter å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer for samfunnsansvar på DNS. Teatersjef er ansvarlig for at retningslinjene følges av hele virksomheten.

Les mer her

Nærbilde av et skinnende dørhåndtak i messing og uskarp bakgrunn.

Tilgjengelighet på dns.no

Alle skal ha like muligheter til å bruke dns.no. Vi etterstreber derfor å følge gjeldende WCAG-krav.

Her finner du vår tilgjengelighetserklæring