Vårt samfunnsansvar

Den Nationale Scene skal skape underholdende og relevant teater av høy kunstnerisk kvalitet til et bredt publikum. I tråd med mandatet som nasjonalteater, skal DNS presentere et mangfoldig program, bidra til kunstnerisk utvikling, ivareta kulturarven og ha et bredt samarbeid med andre aktører. I likhet med de nasjonale målene for kulturpolitikken, er DNS opptatt av teatrets betydning for inkludering, likestilling, dannelse og demokratisk deltakelse.

Med samfunnsansvar ligger det at DNS skal utføre sin virksomhet på en måte som gagner mennesker, samfunn og miljø.

DNS’ ansatte, engasjerte, avtalepartnere og leverandører skal respektere menneskerettighetene og fremme gode arbeidsforhold. DNS’ virksomhet skal i størst mulig grad være bærekraftig og støtte opp om en sirkulær økonomi. Etikk og miljøhensyn er viktig i alle beslutninger, herunder valg av materialer.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. DNS er omfattet av loven, og skal utføre aktsomhetsvurderinger hvor en kartlegger egen virksomhet, leverandører og samarbeidspartnere for å sikre at det drives i tråd med regelverket. Med loven følger også en opplysningsplikt.

DNS er forpliktet til å opplyse om det generelle arbeidet knyttet til åpenhetsloven, samt besvare spørsmål knyttet til produkt eller tjenester.

Har du spørsmål?

Skriv til: opplysning@dns.no

Informasjonsforespørsler besvares innen 3 uker slik åpenhetsloven krever. Ved svært omfattende innsynskrav kan fristen forlenges til 2 måneder.

Les redegjørelsen for DNS’ aktsomhetsvurderinger her

Retningslinjer for samfunnsansvar

Styret, lederne, medarbeidere og innleid personell plikter å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer for samfunnsansvar på DNS. Teatersjef er ansvarlig for at retningslinjene følges av hele virksomheten.

Les mer her

Tilgjengelighet på dns.no

Alle skal ha like muligheter til å bruke dns.no. Vi etterstreber derfor å følge gjeldende WCAG-krav.

Her finner du vår tilgjengelighetserklæring