Aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Her kan du lese hvordan DNS har arbeidet med aktsomhetsvurderingene for å fremme gode arbeidsforhold hos våre leverandører og partnere, og videre i vår leverandørkjede.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. DNS er omfattet av loven, og skal utføre aktsomhetsvurderinger hvor en kartlegger egen virksomhet, leverandører og samarbeidspartnere for å sikre at det drives i tråd med regelverket. Med loven følger også en opplysningsplikt. En redegjørelse for arbeidet med åpenhetsloven skal være lett tilgjengelig på dns.no, og vi skal også på forespørsel kunne gi konkret informasjon om f.eks. ulike produkt.

DNS og leverandører

DNS skal skape underholdende og relevant teater av høy kunstnerisk kvalitet til et bredt publikum. Vi er cirka 140 ansatte fra et bredt spekter av fagfelt). Sammen skaper og presenterer vi rundt 20 forestillinger hvert år på våre tre scener, og tilbyr i tillegg en rekke andre publikumsaktiviteter. DNS er fordelt på to adresser – teaterbygningen på Engen 1 og i produksjonslokaler i Simonsviken Næringspark.

På teatret møtes mange yrkesgrupper. Organisasjonen er delt opp i områdene kunstnerisk, produksjon, teknisk, marked, HR, samt økonomi og drift. Innenfor hvert område er det ulike avdelinger.

Teaterets leverandører Leverandørene er varierte både i størrelse og bransje. DNS har ca. 50 ulike ett- eller flerårige leverandøravtaler, og i tillegg har hver avdeling en rekke leverandører avhengig av prosjekt. Totalt i 2022 var det ca 550 små og store leverandører. De største leverandørene er lokalisert i Europa, i hovedsak i Norge.

DNS’ arbeid med åpenhetsloven

Vi har vedtatt retningslinjer for arbeidet med åpenhetsloven, som alle knyttet til DNS er blitt gjort kjent med. Som et ledd i dette arbeidet, har DNS utarbeidet en forpliktelseserklæring for leverandører og forretningspartnere. Sistnevnte retningslinjer skal godkjennes av de største av DNS’ leverandører og forretningspartnere*, og er en del av alle avtaleinngåelser med nye leverandører, forretningspartnere og eksterne kunstneriske ressurser.

For å følge opp arbeidet med åpenhetsloven er det satt ned en prosjektgruppe med representanter fra HR, HMS og økonomi, samt ledergruppen. Ledelsen har også innhentet rådgiving fra EY. Arbeidet er også forankret på avdelingsnivå og i AMU, i tillegg til Styret.

Oppfølgingen av Åpenhetsloven behandles i prosjektgruppe, ledergruppe, AMU og styret minimum to ganger i året.

*målt i kroneverdi på ytelsen til DNS 

Informasjonsforespørsler

DNS er forpliktet til å opplyse om det generelle arbeidet knyttet til åpenhetsloven, samt besvare spørsmål knyttet til produkt eller tjenester.

Har du spørsmål?

Skriv til: opplysning@dns.no

Informasjonsforespørsler besvares innen 3 uker slik åpenhetsloven krever. Ved svært omfattende innsynskrav kan fristen forlenges til 2 måneder.

DNS har pr nå (30.06.2023) ikke mottatt noen informasjonsforespørsler.

 

DNS’ aktsomhetsvurderinger

DNS har gjennomført aktsomhetsvurderinger med utgangspunkt i åpenhetslovens § 4 a – f. Disse stegene tilsvarer OECDs prinsipper for aktsomhetsvurderinger for flernasjonale selskap. DNS har basert arbeidet på prinsippene om forholdsmessighet og risikobasert tilnærming. Vi har vurdert ut fra økonomisk omfang og hyppighet, samt ut fra DFØs høyrisikoliste og om det foreligger andre særskilte risikomomenter.

Formålet med loven er å øke bevisstheten i organisasjonen rundt åpenhet og ansvarlighet knyttet til vår virksomhet. Avdelingslederne har gjennomgått sine leverandørlister og gjort en vurdering av risikostatus. Disse har vi supplert og sammenlignet med en liste over de største innkjøpene i 2022 (over NOK) 100.000 og alle ett- eller flerårige avaler med ulike firma.

Vi valgte å gå bredt ut å innhente erklæringer fra et stort antall leverandører. Også dette med hensikt på å sette søkelys på formålet med loven og arbeidet med å forebygge brudd på menneskerettighetene.

 

Resultatet av DNS’ aktsomhetsvurderinger

Etter å ha gjort en vurdering av alle leverandørene våre, valgte vi å følge opp 50 leverandører som fikk tilsendt en forpliktelseserklæring på e-post. Vi har mottatt signerte skjema fra 41 leverandører. De som ikke svarer etter purring på e-post, har vi tatt kontakt med på telefon. Inntil vi mottar en signert erklæring, handler vi ikke hos den leverandøren. Pr 29.06.23 står 9 leverandører på denne listen. Over halvparten er firma utenfor Norge.

Basert på aktsomhetsvurderingen, har vi et spesielt søkelys på handel av tekstiler, elektronikk, hår/maske og leverandører innen byggebransjen. Et par firma melder tilbake at de pga størrelsen ikke har kapasitet til å gjøre aktsomhetsvurderinger av sine leverandører.

 

  1. DNS’ tiltak

Ut over undersøkelsen av de leverandørene og forretningsforbindelsene vi har per nå, har vi blant annet:

Frem til neste redegjørelse skal vi følge opp arbeidet ihht våre retningslinjer. Dette betyr bl.a. at vi skal ha ett husmøte pr år med forhold knyttet til innkjøp og risiko for brudd på menneskerettigheter som tema. Videre skal vi gjennomgå leverandørlisten vår to ganger per år, og selv om vi har mottatt signert forpliktelseserklæring, skal alle som gjør innkjøp på DNS kontinuerlig vurdere om vi trenger ytterligere kvalitetssikring.