Retningslinjer for samfunnsansvar

Formål

AS Den Nationale Scene (DNS) skal skape samfunnsrelevant, engasjerende og vesentlig teater av høy kunstnerisk kvalitet til et bredt publikum. I tråd med mandatet som nasjonalteater, skal DNS presentere et mangfoldig program, bidra til kunstnerisk utvikling, ivareta kulturarven og ha et utbredt samarbeid med andre aktører.  I likhet med de nasjonale målene for kulturpolitikken, er DNS opptatt av teatrets betydning for inkludering, likestilling, dannelse og demokratisk deltakelse.

Virkeområde

Retningslinjene gjelder alle i virksomheten

Ansvar

Styret, lederne, medarbeidere og innleid personell plikter å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer for samfunnsansvar på DNS. Teatersjef er ansvarlig for at retningslinjene følges av hele virksomheten.

Overordnede prinsipper for ivaretakelse av samfunnsansvar ved DNS

Våre grunnleggende prinsipper for vår aktivitet er:

  1. Vi etterlever norsk lov og myndighetenes regler
  2. Våre medarbeidere kjenner våre etiske retningslinjer og vårt mål om å holde høy etisk standard ved utførelse av oppgaver for DNS
  3. Vi har nulltoleranse for korrupsjon og enhver form for økonomisk kriminalitet
  4. Vi har nulltoleranse for diskriminering og trakassering
  5. Vi respekterer og bidrar til et anstendig arbeidsliv hvor grunnleggende arbeidsstandarder- og rettigheter inkludert ILOS 8 kjernekonvensjoner, Arbeidsmiljøloven og Likestillingsloven ivaretas
  6. Vi sørger for gode prosesser og medvirkning for medarbeiderne ved omstilling og endring i virksomheten
  7. Vi arbeider systematisk med helse- miljø og sikkerhet, og setter oss høye mål for vårt HMS-arbeid.
  8. Vi tar miljøhensyns i våre beslutninger og i vår drift, og arbeider målrettet med å redusere negative klimamessige konsekvenser
  9. Våre innkjøp bygger på gode etiske standarder der hensyn til miljø, klima, arbeidstaker – og menneskerettigheter synliggjøres for leverandørene
  10. Vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter og utfører vår rolle som kunstinstitusjon med bevissthet om vårt ansvar for å bidra til å utvikle vårt demokrati med frie ytringer og kritisk tenkning.

Rapportering

Det settes opp en årlig kortfattet rapport på hvordan vi har etterlevd vårt samfunnsansvar. Videre skal vår samfunnsansvarsrolle tas inn i styrets beretning innenfor regnskapslovens krav.