2.september 2021: Kulturminister Abid Raja overleverer hakke til teatersjef Stefan Larsson og styreleder Katrine Trovik, som symbol på bevilgningen av midler til modernisering av Den Nationale Scene.

Et teater for fremtiden

Den Nationale Scene har bevart sitt særpreg gjennom skiftende tider, nå skal det skapes et moderne og funksjonelt teater i den fredede bygningen på Engen.

Teaterhuset skal i fremtiden være fleksibelt, funksjonelt, mangeartet og åpent, i lokaler med forbedret tilgjengelighet for alle. En stor moderniseringsjobb startet opp i 2022, og arbeidet består av bevaring- og utbedring i form av universell utforming, skifte av sceneteknisk utstyr og oppgradering av publikumsfasiliteter.

Bak prosjektet ligger en historie om et teaterhus som ønsker å strekke seg inn i fremtiden og gi rom for nye tiders teateropplevelser. Den Nationale Scene skal berike befolkningen med scenekunst, ha effektive arbeidsprosesser, gode arbeidsforhold og være et attraktivt samlingspunkt i Bergen.

Fra verkstedene i Simonsviken

Fra Simonsviken fraktes det som er produsert på verkstedene til teatret


Historisk oversikt over moderniseringsprosessen av Den Nationale Scene:

Bygningshistorie

I 1906 er det grunnstensnedleggelse av Kong Haakon og Dronning Maud, og 19. februar 1909 åpner Den Nationale Scene dørene for publikum. Det monumentale bygget er tegnet av arkitekt Einar Oscar Schou, og regnes for å være et av Norges mest karakteristiske bygning i art nouveau-stil og jugendarkitektur i Norge. I 1930 brenner teateret og scenehuset får betydelige skader, ved gjenoppbygning gjøres det moderniseringer og scenetekniske forbedringer. I 1940 blir teateret rammet av et bombenedslag som skader deler av publikumsområdene. Ved reparasjon blir det i samarbeid med arkitekt Schou gjort en ombygging og modernisering av sal, vestibyle, publikumsgang og salong i takt med datidens krav, funksjonalitet og stil. I 1967 bygges Lille Scene, og i 1982 åpnes Teaterkjelleren. På 1980-tallet og i 2001 blir de moderniserte områdene tilbakeført til sin opprinnelige gamle prakt og form, noe moderert utfra hensyn til moderne sceneteknikk. I 1993 blir teaterhuset og parken rundt fredet.

Den Nationale Scene har tross skiftende tider gjennom over 100 år bevart sitt særpreg og står stadig som et praktstykke i sin stil. De mest påkostede interiørene, det vil si publikumsarealene, er riktignok i stor grad gjenskapninger, mens eksteriøret i hovedsak er det opprinnelige.

Bildet viser snekkerverkstedet

Fra den nye snekkersalen i Simonsviken


Et teater i vekst

Teaterbygget rommer etter hvert tre scener, publikumsområder, verksteder som malersal, snekkerverksted, systue og smie, kontorer, lager, garderober og tekniske rom. Moderne teatervirksomhet krever bedre plass, og for å dekke plassbehovet til administrasjon, prøvesaler og lagring leies støttearealer i Bergen sentrum, Arna og Midtun. Det vokser frem et behov for en forbedret fremtidig bygningsløsning for teateret, i tillegg trenger teaterhuset rehabilitering og oppgradering.

Ønske om nybygg og utvidelse

I perioden fra 2015 til 2019 blir flere ulike alternativer for utbedring og utvidelse skissert og utredet. Det blir send søknad til kulturdepartementet om mulighet for ombygging og utvidelse av teaterbygningen. Ønsket er et nybygg i teaterparken over fem etasjer, noe som vil kreve en avfredning av parken. Fylkeskonservatoren som har ansvar for å ivareta fredningsvedtaket av teaterhuset og parken, ønsker minst mulig inngrep og endringer i forhold til byggets og parkens opprinnelig uttrykk, det kommer derfor tidlig frem at dette vil bli vanskelig å få til. Alternativ to er å koble sammen Den Nationale Scene og Ricks-bygningen i Veiten til et moderne storteater.

I 2017 og 2018 bevilger Stortinget i alt 101 millioner kr i investeringstilskudd til rehabilitering av tak og fasade.

I 2020 får Den Nationale Scene avslag på søknad om utvidelse og nybygg i teaterparken, og det må utredes en alternativ løsning raskt.

Kvinne står med ryggen til mens hun klipper i møbelstoffer

Møbeltapetserer har også fått nytt verksted


Samlokalisering og sentrumsnære verksteder

Behovet for en videreutvikling og rehabilitering av teateret er prekær. Det utredes mulighet for å flytte verksteder og flere funksjoner ut av Bergen sentrum i felles bygg med lager, prøvesal og administrasjon. Ny søknad blir sendt til kulturdepartementet.

I 2020 får Den Nationale Scene bevilget 10 millioner kroner fra departementet til denne flytteløsningen, og overtar 5700 kvm over tre etasjer i det gamle blikkvalseverket i Gravdal i Simonsviken næringspark. Bygget pusses opp til et stort, moderne verksted og utgjør nå et sterkt faglig teatersenter for videre utvikling av Den Nationale Scene. Verksted, lager og deler av administrasjonen, om lag 50 ansatte, får ny arbeidsplass i Simonsviken sommer og høst 2022. Det bygges også en fullverdig black box-prøvesal, med samme størrelse som Store Scene, produksjoner av alle størrelser kan derfor ha fullverdige prøver i Simonsviken.

Fra systuen til kostymeavdelingen

Kostymeavdelingen har flyttet hele kostymelageret og har også fått ny systue

Modernisering av bygget på Engen

7.mai 2021 får Den Nationale Scene tilskuddsbrev, kulturdepartementet gir 664 millioner kroner til å bevare og modernisere teaterbygningen. Teaterhuset på Engen skal endelig gjøres mer funksjonelt og universelt, og etterlates sterkere for fremtiden.

Prosessen er i gang, og det er allerede etablert nye prøvesaler der maler- og snekkerverkstedene var før de ble flyttet. Det er også bygget nærverksted i den gamle smien. Videre skal blant annet Teaterkjelleren graves ut og bli til ny teatersal med bedre takhøyde. Det blir oppgradering av publikumsfasiliteter og skifte av sceneteknisk utstyr. Bygget skal få publikumsheis og bedre universell utforming, noe som gjør teateret bedre tilgjengelig for publikummere med funksjonsnedsettelse.

Den Nationale Scene skal være et inkluderende og modernisert teaterhus som skal fylles med mennesker og scenekunst.

Foto øverst i saken er  fra 2.september 2021 da kulturminister Abid Raja overleverte en hakke til teatersjef Stefan Larsson og styreleder Katrine Trovik, som symbol på bevilgningen av midler til modernisering av Den Nationale Scene. 
Resten av fotoene er fra de nye verkstedene til DNS i Simonsviken.

Les mer om moderniseringen på prosjektets egen hjemmeside