Persongalleri

Familien Rieber. Krig, hungersnød, undertrykkelse og religiøse motsetninger i Europa fører til utvandring på 1800- tallet. Kirurg Christian Gottlieb Rieber, hans gravide kone Anna Maria og deres 6 barn drar fra Ebingen i Tyskland til Amsterdam for å mønstre på Skipet de Zee Ploeg. Skipet skal ta dem til et nytt liv i Amerika. Tyske emigranter hadde blant annet etablert egne samfunn i Philadelphia.

Kaptein Manzelmann Skipet de Zee Ploeg styres av kapteinen Heinrich Christoffer Manzelmann. Dette er hans første jobb som kaptein. Manzelmann skal ha vært soldat under Napoleonskrigen, og hans alkoholmisbruk og brutale oppførsel ble raskt lagt merke til. Etter havariet, reiser flere av passasjene sak mot kapteinen for hans umenneskelige fremferd. De fikk fri rettshjelp og saken ble ført i Bergen Byrett høsten 1817 og våren 1818. Manzelmann ble frikjent, men dømt til å betale en del av fraktpengene tilbake. Han flyktet imidlertid fra landet før dommen falt. Den alkoholiserte kapteinen skal ha endt sine dager i Rotterdam.

Stiftamtmann Christie Wilhelm Frimann Koren Christie (1778–1849), var stiftamtmann – statens øverste representant i Bergen fra 1815 til 1825. Samme år stiftet han Bergens Museum. Stiftamtmannen styrte både embetsmenn, byadministrasjon og rettsvesen. Sammen med biskopen utgjorde han Stiftsdireksjonen som hadde tilsyn med skole- og fattigvesenet og de offentlige stiftelsene. Etter havariet var det stiftamtmannen som tok kontroll lokalt. For å administrere situasjonen opprettet han en hjelpekomité bestående av ledende personer i byen som magistratpresident Klagenberg, politimester Friele, rådmann Leganger, kjøpmennene Meyer og Harmens, bakermester Martens og stadsfysikus Monrad.

Magistratpresident Reinholdt Klagenberg og Abigael Magistraten (bystyret) var det viktigste styringsorganet under stiftamtmannen, og ble ledet av Jakob Reinholdt Klagenberg (1756–1830) ved hjelp av borgermestre og rådmenn. Magistratens viktigste oppgave var å styre byens kommunale anliggender, ha oppsyn med kommisjoner og kontroll med borgerbrev og matvaretakster. Magistraten var dessuten ansvarlig for skole og brannvern, og utpekte i tillegg lavere embetsmenn som kemnere og havnefogder. I 1811 giftet Klagenberg seg med Abigael Cathrine Boalth. Hun ledet an i stiftingen av «Det Søsterlige Selskab for Tarvelighed og Huusflid» i 1816. Selskapet hadde 62 medlemmer som alle tilhørte byens øvre sosiale lag, og det vakte stor oppsikt at kvinnene organiserte seg. Deres prinsipp var i hovedsak sparsommelighet og å støtte lokale produsenter fremfor å kjøpe varer fra utlandet.

Stadsfysikus Lars Monrad og Charlotte Lars Monrad (1762–1836) var stadsfysikus (jmf fylkeslege). Som sjef for helsevesenet var han rådgiver for offentligheten i medisinalsaker. Lars Monrad giftet seg med Charlotte Amalie Oppenheim, og ble eier av Løveapoteket.

Politimester Johan Friele Johan Henrich Staman Friele (1765–1823) ble utnevnt som politimester i Bergen i 1811 og var 1. rådmann. Han var også sjef for Bergens Kongelige Borgergarde.

Sorenskriver Christopher Benedict Bøgh (1773– 1825) ble utnevnt som sorenskriver i Nordhordaland i 1816. Han var også stortingsrepresentant fra Søndre Bergenhus amt. Han ledet rettssaken mot kapteinen som startet i Bergen i november 1817.